அதிக குளிரான பகுதியில் கிதார் வாசித்து சாதனை (-30ºc)

Photobucket