காலை விரித்து வேகமாக 10 மீட்டர் ஓடி சாதனை

Photobucket