ஒரு நிமிடத்தில் அதிக அம்புகளை பிடித்து சாதனை

Photobucket